فرهنگستان پسته

 

در این بخش با فرهنگ پسته آشنا می‌شویم. در قسمت‌های مختلف قصه‌ی پسته، کارگاه مزه و کتابچه‌ی پسته درباره‌ی داستان پسته از باغ تا خانه می‌خوانیم، طعم‌های جدید با پسته خلق می‌کنیم و اطلاعاتی درباره‌ی پسته، تاریخ آن و ‌نقش آن در هنر کسب می‌کنیم.